« How to build a Game Model | Main | Muutama nosto SalBa-Steelers -pelistä »

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

AjHanninen

"Kenties kaikkien lempilapsi on argumentti siitä, että drillejä tarvitsee, jotta pelaajan tekniikka kehittyy. Varmasti kehittyy, mutta miten drillissä opittu tekniikka on siirrettävissä tilanteeseen, jossa pitäisi samaan aikaan ottaa huomioon monta muutakin asiaa? Ei mitenkään. Se pitää integroida pelitilanteeseen uudelleen ja uudella tavalla, koska kyse on täysin eri suorituksesta."

Lisäksi, tulee pienpeleissäkin niitä teknisiä toistoja ihan kiva määrä. Pelissäkään pallo ei ole yhden pelaajan lavassa kuin pienen osan ajasta, joten on tosi tärkeitä toistoja ne kun sijoitutaan (juostaan) peliä edistävästi kentällä pelin mukaisesti.

Don Johnson

Drillejä ei tarvitse, mutta aluepeli alkulämpönä on farssi. Lämmöt ennen salia, kiitos.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)